GENÇLER PLASTİK PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MÜŞTERİLERE YÖNELİK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Gençler Plastik Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“GENÇLER PLASTİK” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

GENÇLER PLASTİK ile ilişkiniz kapsamında şirket yetkililerinizin ve/veya çalışanlarınızın aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir;

 

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, TCKN, İmza.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres Bilgisi, E-Posta, Telefon Numarası.
 • Finans Bilgileriniz: Banka Hesap ve Kart Bilgileri, Fatura ve Borç Bilgisi.
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV Kayıtları.
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi, Fatura, Senet, Çek Bilgileri.
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5 ve 8.  madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Teklif Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Finansal Bilgiler

Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Finansal Bilgiler

Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi

Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Finansal Bilgiler

Talep ve Şikayetlerin Yönetimi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

 • Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgiler

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Hukuki İşlem Bilgileri

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Hizmetler Hakkında Bilgilendirme İçerikli İletilerin Gönderilmesinde Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama ve Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Açık rızasının bulunması

 

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurtiçindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

KVKK’nın 11. maddesi gereğince kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Atakent Mah. Mithatpaşa Cad. No:151 Ümraniye/İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, genclerplastik@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca GENÇLER PLASTİK’e daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan GENÇLER PLASTİK’te bulunan sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@genclerplastik.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.